阮郎归·初夏

古诗 古诗词网 200浏览
阮郎归·初夏原文   绿槐高柳咽新蝉。薰风初入弦。碧纱窗下水沈烟。棋声惊昼眠。
微雨过,小荷翻。榴花开欲然。玉盆纤手弄清泉。琼珠碎却圆。
  阮郎归·初夏拼音解读   lǜ huái gāo liǔ yān xīn chán 。xūn fēng chū rù xián 。bì shā chuāng xià shuǐ shěn yān 。qí shēng jīng zhòu mián 。
wēi yǔ guò ,xiǎo hé fān 。liú huā kāi yù rán 。yù pén xiān shǒu nòng qīng quán 。qióng zhū suì què yuán 。

友情链接: