荷叶杯·镜水夜来秋月

古诗 古诗词网 200浏览
荷叶杯·镜水夜来秋月原文   镜水夜来秋月,如雪。采莲时,小娘红粉对寒浪。惆怅,正思惟。   荷叶杯·镜水夜来秋月拼音解读   jìng shuǐ yè lái qiū yuè ,rú xuě 。cǎi lián shí ,xiǎo niáng hóng fěn duì hán làng 。chóu chàng ,zhèng sī wéi 。

友情链接: