玉蝴蝶·望处雨收云断

词·曲 古诗词网 200浏览
玉蝴蝶·望处雨收云断原文   望处雨收云断,凭阑悄悄,目送秋光。晚景萧疏,堪动宋玉悲凉。水风轻,蘋花渐老,月露冷、梧叶飘黄。遣情伤。故人何在,烟水茫茫。
难忘,文期酒会,几孤风月,屡变星霜。海阔山遥,未知何处是潇湘。念双燕、难凭远信,指暮天、空识归航。黯相望。断鸿声里,立尽斜阳。
  玉蝴蝶·望处雨收云断拼音解读   wàng chù yǔ shōu yún duàn ,píng lán qiāo qiāo ,mù sòng qiū guāng 。wǎn jǐng xiāo shū ,kān dòng sòng yù bēi liáng 。shuǐ fēng qīng ,pín huā jiàn lǎo ,yuè lù lěng 、wú yè piāo huáng 。qiǎn qíng shāng 。gù rén hé zài ,yān shuǐ máng máng 。
nán wàng ,wén qī jiǔ huì ,jǐ gū fēng yuè ,lǚ biàn xīng shuāng 。hǎi kuò shān yáo ,wèi zhī hé chù shì xiāo xiāng 。niàn shuāng yàn 、nán píng yuǎn xìn ,zhǐ mù tiān 、kōng shí guī háng 。àn xiàng wàng 。duàn hóng shēng lǐ ,lì jìn xié yáng 。

友情链接: